Distribuie postarea:

Modificările la Anexele nr. 8 și 9 din Regulamentul de sporuri aplicabil familiei ocupaționale Sănătate și Asistență Socială intră în linie dreaptă Luni 25 iunie 2018, la sediul Ministerului Sănătății, vor avea loc consultări cu privire la acest subiect. Mai jos veți regăsi textul agreat de Ministerul Muncii si Ministerul Sănătăți, text asupra căruia vom înainta propuneri de îmbunătățire, deoarece sunt o serie de modificări care nu corespund formei comune agreate cu prilejul ședinței din 10 mai 2018.

– PROIECT –

HOTĂRÂRE

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 284 din 30 martie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În Anexa nr. 8 la Regulamentul-cadru, litera A, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

“ 3. personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în grădiniţe, şcoli şi unităţile de învăţământ superior; “

2. . În Anexa nr. 8 la Regulamentul-cadru, litera A, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1 cu următorul cuprins:

“ 3^1. personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din creșe; “

3. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru cuprinsul articolului unic se reformulează şi va avea următorul cuprins:

“Personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică, cu sau fără cazare beneficiază de sporul prevăzut la art. 14 de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:“

4. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul I, litera A, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“A. Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază acordat personalului din:

1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, care acordă servicii persoanelor (adulţi şi copii) cu handicap psihic şi mintal;

2. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate exclusiv persoanelor infectate cu HIV/bolnave de SIDA, TBC;

3. modulele de reabilitare comportamentală şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate persoanelor cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologică “

5. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul I, litera B, punctul 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“ 1. personalului din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, pentru copiii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal, precum şi din serviciile de intervenţie în regim de urgenţă/centrele de primire în regim de urgenţă;

2. asistentul personal profesionist/asistentul maternal profesionist pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav psihic sau mintal, acordat în plus faţă de cel menţionat la litera E. “

6. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul I, litera C se abrogă.

7. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul I, litera F se modifică şi va avea următorul cuprins:

“F. Spor de 15% calculat la salariul de bază acordat asistentului personal profesionist pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav sau accentuat. “

8. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul IV, litera A, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ 2. servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi şi persoane vârstnice.“

9. În Anexa nr. 9, punctul V, partea introductivă a literei B se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ B. Spor de 15% din salariul de bază, acordat pentru personalul din: “

10. În Anexa nr. 9, punctul V, litera C se abrogă.

11. În Anexa nr. 9, punctul V, litera E se modifică şi va avea următorul cuprins:

“E. Pentru fiecare copil dat în plasament, începând cu al II-ea, asistenţii maternali profesionişti beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, conform prevederilor art. 14, alin. (1), lit. f), cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.“