Federația Sindicală și Rolul Său

Federația sindicală este o organizație a mai multor sindicate asociate pe criteriul sectorului de activitate.

Structura Federației Sindicale:

 • Federația sindicală se constituie conform Legii nr. 367/2022 a Dialogului social;

 • Federația este formată din mai multe sindicate ce se asociază pe criteriul sectorului de activitate, al profesiunii sau teritorial;

 • Federația poate constitui din sindicatele componente, uniuni sindicale teritoriale.

Competențele Federației:

 • Federația sindicală apară drepturile membrilor săi și a sindicatelor afiliate, la nivel de ramură, drepturi ce decurg din legislația muncii, din statutele funcționarilor publici, din contractele colective de muncă și contractele individuale de muncă, precum și din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, în fața instituției sau a autorităților publice, a instanțelor judecătorești, a organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități competente ale statului român.

 • Federația poate adresa autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes sindical.

 • Federația negociază pentru membri săi contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități/sector de activitate.

Reprezentatitvitatea Federației Sindicale

Federația sindicală dobândește reprezentativitate la nivel de grup de unități/sector de activitate, astfel:

 • Pe cale judecătorească în condițiile în care organizațiile sindicale afiliate au cumulat, un număr de membri cel putin egal cu 7% din efectivul salariaților din sectorul de activitate respectiv;

 • Prin afilierea la o confederație reprezentativă.

Rolul federației sindicale:

 • Apără și promovează drepturile și libertăţile fundamentale ale membrilor sindicatelor afiliate și interesele acestora în domeniul economic, social și profesional;

 • Negociază Contracte colective de muncă și Acorduri colective la nivel de sector de activitate şi local pentru sindicatele afiliate;

 • Ajută la eliminarea discriminării forţei de muncă și asigură egalitatea de tratament pentru membrii sindicatelor afiliate;

 • Promovează și apără libertatea democraţiei, solidaritatea internă și internaţională a membrilor de sindicat;

 • Asigură asistență de specialitate membrilor de sindicat cu ocazia încheierii, executării și încetării Contractelor colective de Muncă și a Acordurilor colective, precum și în domeniul salarizării, normării muncii, asigurărilor sociale, la cererea sindicatelor afiliate;

 • Asigură operațiuni de editare a ziarelor, revistelor, publicaţiilor și lucrărilor de specialitate;

 • Organizează structuri sindicale profesionale judeţene la nivel teritorial;

 • Reprezintă funcţionarii publici și funcţionarii publici cu statut special în relaţiile acestora cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici și totodată îi reprezintă la semnarea acordului care se încheie, cu autoritatea sau instituţia publică din care aceştia fac parte;

 • Asigură pregătire și instruire permanentă profesională prin cursuri de calificare, și de perfecţionare a membrilor.